Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Тергов департаменти
Следственный Департамент при Министерстве Внутренних дел Республики Узбекистан

Объявляется прием статей на публикацию в новом номере журнала «Следственная практика»

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Тергов департаменти «Тергов амалиёти» илмий - амалий журнали да чоп этиладиган илмий мақолалар қўлёзмаларига қўйиладиган минимал талаблар

Нашр этиш учун ИИВ ҳузуридага Терги департаментининг фаолияти, жиноятларни терги қилиш таҳлил, алоҳид турдаги жиноятларни тергов қилишнинг илмия - амалий методикаси ҳамды ёндашувлари, илғор хорижий давлатларнинга ижобий илмий - амалий тажрибасини ўрганиш ҳамд уларня амалиётг жорий этилиши, конституция, қонунлар в бошқа норматив - ҳуқуқий ҳужжатларнинг моҳияти, мақсади, амалий - назарий
в сиёсий - ҳуқуқий жиҳатларини ёритиба берилиши, жиноятчиликни олдини олиш, жиноятларни тергов қилиша в профилактикаси йўналишид таҳлиллар асосид илмия ишланмалара, алоҳид йўналишний такомиллаштириш бўйич олимларнинг қарашлари, докторант в мустақил изланувчининг илмий изланиш натижаларини жамоага эълон қилиниши, ижтимоии - ҳуқуқий соҳада қонун ҳужжатларини қўллаш амалиётини ёритиш амда аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш, уқуий ахборот билан таъминлаш ҳамда юридический фанни такойиллаштирилиши билан боғли масалар бўйича мақолалар қабул қилинади.

Таҳририятга тақдим этиладиган қўлёзмалар қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

«Тергов амалиёти» журнали йўналишига мос келиши ҳамда матбуотда ёки электрон нашрларда эълон қилинмаган бўлиши;

долзарб муаммоларга бағишланиши, илмий таҳлил ва баҳс - мунозаралар бўлиши;

нашрнинг тегишли фан тармоғи йўналишида ихтисослашган бўлиши;

тегишли ҳолларда илмий мақолаларни чоп этиш бўйича илмий рукуннинг мавжудлиги;

чоп этиладиган материалларни тақриздан ўтказишнинг мажбурийлиги (зарур ҳолларда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси сўрови асосида тегишли тақризни тақдим этишнинг мажбурийлиги);

материал назарий ва методологик жиҳатдан пухта, келтирил статистик маълумотлар, ижтимоий сўров натижалари ишончли ва тўғри, хулоса, таклиф ва тавсиялар асосли бўлиши;

матн мантиқан изчил, фикрлар аниқ, лўнда баён этилиши;

мақолада очиқ матбуотда эълон қилиниши мумкин бўлмаган маълумотлар бўлмаслиги.

Мақола (ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги) сарлавҳа, аннотация ва таянч сўзлар билан бошланади.

Аннотацияда мақоланинг мақсади, мазмун - моҳияти, тадқиқот жараёнида қўлланилган илмий усуллар, олинган асосий натижалар қисқача (4–6 жумла билан) баён этилади.

Таянч сўзлар мақола мазмуни ва мақсадини энг қисқа тарзда очиб берадиган, Интернет қидирув тизимида мақолани осон топиш учун мўлжалланган ва матнда ўртача 5–10 марта такрорланадиган асосий сўзла 10, та же берадили.

Мақола фақат электрон шаклда тақдим этилади.

Мақола матни Microsoft Office Word матн муҳарририда «Times New Roman»
14 шрифтида, аннотация ва ҳаволалар 12 шрифт терилган, саҳифа ўлчами - А4
(210мм х 297 мм), юқори ва пастдан қолдириладиган ҳошиялар - 20 мм, чапара - 30 15 мм, сатрлар оралиғи - бир ярим интервал, хат боши (абзац) - 1 см, текислаш - саҳифа кенглиги бўйича шакллантирилади. Ҳажми 8 - 10 бет бўлиши
(20 000 белгидан ошмаслиги) тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётларга оид маълумотларнинг тўғрилиги учун муаллифлар тўлиқ жавобгар ҳисобланади. Библиографик аволалар рақамланган бўлиб, матнда квадрат қавс ичида адабиётлар рўйхатига мувофиқ келтирилади: агар бутун адабиётга ҳавола қилинса [1], тегишли саҳифасига ҳавола қилинса [1], тегишли саҳифасига ҳавола илинса [1], тегишли саҳифасига ҳ маола илиберида бэдэлида - 12 шифровальда тавлида - шрифт 4, мақол .3-ый клінда - типографда 4, шаровидный шрифт 4, мақола қ.3-ый - типографа [1], шифровальда клінда 4, шаровидный шрифт 4, мақола .3-ый клінда - типографда [1], шаровидный шрифт 4, маола. , тегишли давлат стандартлари бўйича келтирилиши керак.

Мақолада кўпи билан учта чизма, сурат, диаграмма, жадвал ва бошқа графиклар берилиб, бевосита мақола матнида баён мантиғига мувофиқ жойлаштирилиши ҳамда алоҳида файлда ҳам тақдим этилиши лозим. Расмларнинг вариант электронтини * .jpg форматда (камида 300 dpi) тақдим этиш, жадвалларни кетма - кет рақамлаш зарур.

Электронные шаклдаги файла номи мақола муаллифи (биринчи муаллифи) нинг фамилиясига мос келиши зарур. Масалан, ТоировЛосх, графикли файлларнинг номланиши эса расмнинг рақами, муаллифнинг фамилияси ва бошқа маълумотлар бўйича (масалан: «Тоиров. Расм ^ р ^ ',« Тоиров. Диаграмма 3.jрg ») тарзида берилади.

Мақолага илова қилинадиган ҳужжатлар (PDF шаклда):

кафедра мажлис баёнидан кўчирма (агар муаллифнинг иш жойида мавжуд бўлса) (кафедра бошлиси ва котиби томонидан имзоланиб, тасдиқланган, йўналиши ёкитах муассислик коди номи кў марсатнинг лозолани ёкитах муассислик коди номи кў марсатнинг лозавал муассис муассислик коди номи кў марсатнинг лосида

матнда очиқ матбуотда эълон қилиш ман этилган маълумотлар йўқлигини тасдиқловчи (муассасанинг гербли муҳри босилган) эксперт хулосаси;

тегишли соҳа бўйича илмий малакага (имкон қадар фан доктори даражасига) эга мутахассис томонидан тайёрланган ва белгиланган тартибда тасдиқланган икита тақриз (тақризчилар ф.И.Ш.

муаллиф (лар) тўғрисида қисқача маълумот - ўзбек, рус ва инглиз тилларида исми шарифи (тўлиқ), иш жойи (ташкилотнинг номи ва юридик манзили), эгаллаб турган лавозими, илмий телефон даража ванвонла лавозими, илмий даража ванвонла лавозими, илмий даража ванвонла лавозими, электронная почта манзили) ва паспорт нусхаси.

Таҳририят мақолаларни таҳрир қилиш ва қисқартириш ҳуқуқига эга. Мақолани нашр этиш ҳақидаги арор журнал Таҳрир ҳайъати томонидан қабул қилинади.

Мақола қўлёзмаси ва илова ҳужжатларининг электрон вариантлари қуйидаги манзил бўйича юборилиши керак: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Юнус Ражабий кўчаси, 1-уй. Индекс: 100029. Тел. +998712314575, +998916022002 

Қуйидаги ҳолатларда мақола нашрга қабул қилинмайди:

мақола юқорида келтирилган талабларга мос келмаса;

бировнинг илмий фикр, хулоса ва қарашлари ўзлаштирилган бўлса (плагиат);

Таҳрир ҳайъати эксперт вала томонидан нашрга тавсия этилмаса.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ҳузуридаги Тергов департаменти

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech